Domc d DpS Sloupnice

lnek . 1

Domc d obsahuje zsady pro zajitn klidnho a spokojenho ivota a podku v domov. Je zvazn pro vechny klienty a zamstnance Domova pro seniory Sloupnice.

lnek . 2

Ubytovn

lnek . 3

schova cennch vc

lnek . 4

Stravovn

lnek . 5

Zdravotn a oetovatelsk pe

lnek . 6

Hygiena

lnek . 7

klid

Zkladn klid provd uklizeka jedenkrt za den. Jedenkrt za msc se provd velk klid. Po dohod s klientem personl provd klid v prostorch na osobn vci klienta.

lnek . 8

Doba klidu v domov

lnek . 9

Vychzky mimo arel domova

lnek . 10

Pechodn pobyt mimo domov

lnek . 11

Nvtvy

lnek . 12

Kulturn ivot

lnek . 13

Zjmov innost

lnek . 14

Vplata dchodu

Pi nstupu do domova je klient seznmen s pravidly pro vplatu dchodu.

Dchod me bt vyplcen:

lnek . 15

hrada za pobyt

hrada je stanovena na zklad Smlouvy o poskytnut soc. sluby dle zkona . 108/2006 Sb. o socilnch slubch a vyhlky MPSV . 505/2006 Sb. hrada je inkasovna pi vplat dchodu hromadnm seznamem nebo me bt poukazovna na et domova. Vjimen me bt hrada pobytu zaplacena v hotovosti.

lnek . 16

Pspvek na pi je se souhlasem klienta poukazovn na et domova a je tovn jako soust hrady za pobyt u kadho klienta.

lnek . 17

Zsilky

lnek . 18

Stnosti

lnek . 19

Opaten proti poruovn domcho du a kzn

lnek . 20

Zvren ustanoven

Tmto domcm dem pozbv platnost Domc d vydan dne 20. 8. 2007

Sepsno dne 29. ervna 2009

editel Domova pro seniory Sloupnice
Ing. Miroslav teyer