Nejastji kladen otzky a odpovdi

Informace o Domov pro seniory ve Sloupnici v otzkch a odpovdch

 

Na koho se mm obrtit, kdy chci nco vdt o Vaem domov?

Informace o naem zazen Vm podaj sociln pracovnice (tel. slo 465549037, 465549116) nebo vrchn sestra

(tel. slo 465549036, 465549116), kad vedn den od 7.00 do 15.00 hod.

Informace mete tak zskat na naich webovch strnkch www.ddsloupnice.cz.

 

Jak si k Vm mm podat dost?

dost si mete sthnout z naich webovch strnek, nebo si ji mete vyzvednout osobn u ve jmenovanch pracovnic. Budeme rdi, pokud ns osobn navtvte a budete si moci prohldnout n domov. Je vhodn se pedem domluvit telefonicky.

Pokud ji nejste schopen podat dost sm/a (nemete chodit nebo jste nap. v nemocnici), podejte nkoho z Vaich blzkch nebo sociln sestru v nemocnici, aby Vm dost zajistili a pomohli ji vyplnit.

 

Co vechno mus dost obsahovat?

Formul dosti m dva dvojstrnkov tiskopisy. Prvn tiskopis vyplnte Vy. Jedn se o vyplnn vaich osobnch daj. Dleit je uvst vai adresu, kontaktn osobu, telefonn slo, vi pspvku na pi a nezapomete na druh stran tiskopisu dost vlastnorun podepsat a uvst msto Vaeho souasnho pobytu. Pokud nejste schopen/na podpisu, prosme o potvrzen lkae.

Druh tiskopis se tk Vaeho zdravotnho stavu a je nutn, aby ho vyplnil V lka, pokud lete v nemocnici, lka, kter Vs oetuje. Vyplnnou dost nm mete doruit osobn i zaslat potou.

Plohou dosti je tak tiskopis Posouzen nepzniv situace adatele, ve kter zakrtnete poloky kony, kter u sm/a nezvldte.

 

Podnm dosti mm zarueno, e m pijmete?

Vae dost bude posouzena smluvn lkakou, poppad jinm odbornm lkaem, a bude provedeno sociln eten k Va dosti. Podle zjitnch skutenost budete vyrozumn/a, zda jste byl/a zaazen/a do seznamu ekatel na umstn. V ppad zamtnut Va dosti Vm bude psemn sdlen dvod zamtnut.

 

Jak dlouho budu ekat na pijet?

ekac doba je zvisl na uvolnn msta. Pohybuje se od pl do jednoho roku.

 

Kolik budu platit za pobyt? Slyel/a jsem, e v domov musm odevzdat cel svj dchod, z kterho dostanu jen kapesn. Je to pravda?

Za pobyt v domov se plat za bydlen dle potu lek na pokoji a za stravovn dle druhu stravy (strava racionln/diabetick). Z Vaeho pjmu Vm nle kapesn v min. vi 15% z pjmu. Je mon zdit si depozitn et a ukldat si kapesn (zstatek z dchodu po odeten hrady za pobyt) na tento et. Kapesn lze tak vyplatit jednorzov hotov v den vplaty dchodu.

Pijmete mne, i kdy mm mal dchod?

Ano, ale budeme rdi, pokud se Vai blzc budou spolupodlet na hrad nklad spojench s Vam pobytem v domov.

 

Jsem nemocn a u se o sebe nepostarm, nedojdu ani k lkai. Zajistte mi, a u vs budu bydlet, nvtvy lkae?

Do domova dochz smluvn lkaka pravideln tikrt tdn a dle pi akutnch ppadech. O klienty peuj veobecn sestry a obslun personl, kter zajiuje potebnou pi a pomoc naim klientm (podvn lku, pomoc pi hygien, stravovn, pohybu apod.)

 

Jezdm na pravideln kontroly k odbornmu lkai. Jak to bude, a u Vs budu bydlet?

Pokud je tento lka v na spdov oblasti, pak zajistme dal potebn kontroly. V ppad, e tento lka je mimo spdovou oblast, pehlsme Vs do odborn ambulance v na oblasti.

 

Mm dietu. Jak je to u Vs s jdlem?

V naem zazen mme vlastn kuchyni, kde vame jak normln tak dietn stravu. Strava je podvna ptkrt denn v jdeln domova nebo na jednotlivch oddlench. V ppad alergie na nkter potraviny je vhodn, abyste ns o alergii informoval/a a Vae strava tomu bude pizpsobena.

 

 

Jak je to s pranm prdla?

Personl prdlo ozna. Prdlo pereme v na prdeln. Pokud mte vlnn obleen, doporuujeme, aby Vm je prala rodina.

 

Mu si vzt do domova svj nbytek, televizi, rdio?

Pokoje jsou zazeny nbytkem, ale pokud si budete pt upravit prostor kolem svho lka drobnmi pedmty, je nutn se domluvit ped nstupem do domova. Televizi nebo rdio si po domluv se spolubydlcmi mete do domova vzt. Poplatky za pouvn tchto spotebi si budete hradit sm/sama.

 

Mm domcho mazlka. Mu si ho k Vm vzt?

Bohuel toto nen mon.

 

Co vechno si mm do domova vzt?

Ped nstupem Vs budeme kontaktovat a informovat, co vechno je nutn abyste ml/a s sebou pi nstupu do domova.

 

S kolika lidmi se budu dlit o pokoj?

Domov sdl ve star budov, proto jsou zde jednolkov a tylkov pokoje. Klient je umstn na voln lko.

 

Chtl/a bych si podat dost jako pojistku a se o sebe nepostarm. Zatm nastoupit nechci. Je to mon?

Ano, Vae dost bude zaregistrovna a zaazena do seznamu doasn vyazench adatel. V ppad, e budete chtt nastoupit, muste ns kontaktovat a informovat, e si pejete bt zaazen/a do aktulnho seznamu ekatel. Zrove je teba pedloit nov lkask posudek.

 

Jsem vc. Budu moci navtvovat bohosluby?

V naem zazen je kaple, kde se konaj ekumenick bohosluby. Tato kaple je veejn pstupn, take ji mete navtvovat kdykoli.

 

Jakou mte v domov nabdku kulturnch akc?

V domov mme knihovnu, podme pro klienty rzn akce nap. opkn but, vlety, nvtvu restaurace, vystupuj zde dti z okolnch mateskch, zkladnch i stednch kol, oslovujeme bhem roku rzn umlce, kte ns navtvuj se svmi programy, navzali jsme spoluprci se zdravotnmi klauny, probh zde canisterapie, jednou tdn je video kavrnika, kad msc na jednotlivch oddlench mme tzv. oslaviky (narozeniny, jmeniny atd.), klienti se mohou setkvat pi runch pracch, zpvn, nebo ten.

 

Jak je to u Vs s vychzkami a nvtvami?

Vychzky pro klienty jsou neomezen, vdy je ale vhodn svj odchod oznmit personlu z dvodu vlastn bezpenosti. Nvtvy jsou mon denn do uzaven budovy. Pokud budete chtt jt na del dobu ke svm blzkm na dovolenku, je vhodn tuto skutenost nahlsit alespo dva dny pedem (nutn pipravit lky, poskytnut vratky za jdlo).

 

Kdy budu del dobu na dovolence, kolik budu platit?

V ppad dlouhodobho pobytu mimo domov (nvtva u rodiny, pobyt v nemocnici) se Vm bude vracet st za stravn a st pspvku na pi. Pi pobytu v nemocnici se pspvek na pi nevrac.

 

Mohu si podat dost jet do jinho domova?

Ano, mete. Je to Vae rozhodnut.

 

Musm se zde pihlsit k trvalmu pobytu?

Pihlen k trvalmu pobytu nen podmnkou pijet do naeho domova.

 

Jsem kuk. Me se u Vs kouit?

V Domov mme vyhrazen prostory na kouen. Mimo tyto prostory je kouen zakzno.