Aneb co se udlo v roce ...

   
3. 5. Povolen nvtv v DpS Sloupnice a vychzek mimo budovu a arel

Domov pro seniory Sloupnice

pspvkov organizace

Horn Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

 

Opaten . 5/D

Povolen nvtv v DpS Sloupnice a vychzek mimo budovu a arel s innost od 1. 5. 2021

 

Klienti maj nvtvy povolen pi splnn ne uvedench opaten:

Povolen vstup se vztahuje na nvtvnky v ppad, e nvtvnk:

1.      dolo potvrzen lkae o prodlanm onemocnn COVID-19, a to v dob 90 dn pede dnem nvtvy,

nebo

2.      dolo doklad o negativnm vsledku RT-PCR vyeten (laboratorn test) nebo POC testu (antigenn test) na ptomnost SARS CoV-2, kter nen star vce ne 48 hodin ped zahjenm nvtvy,

nebo

3.      se proke potvrzenm o ukonenm okovn na COVID-19, kdy od aplikace druh okovac dvky (v ppad dvoudvkovho schmatu) nebo od aplikace prvn dvky okovac dvky (v ppad jednodvkovho schmatu) uplynulo nejmn 14 dn, a okovan osoba nejev dn pznaky onemocnn COVID-19.

 

Nvtvnk = kad osoba, tedy i osoba nezletil.

Nvtvy v Domov pro seniory Sloupnice

Harmonogram nvtv:

Nvtvy s platnmi doklady:

PO P 13,00 17,00 hod. (posledn objednan nvtva na 16,00 hod.)

SO NE 10,00 - 17,00 hod. (posledn objednan nvtva na 16,00 hod.)

 

Pravidla nvtv:

1.      Nvtvu je nutn telefonicky objednat v pracovn dny od 9,00 do 14,00 hod.
na tel. . 465549116 (recepce).

2.      Dlka nvtvy je stanovena na 1 hodinu. Frekvence nvtv u jednoho klienta je neomezen.

3.      Klienta mohou souasn navtvit max. 2 osoby (vetn dt).

4.      Kad navtvujc osoba si provede pi vstupu do domova pro seniory dezinfekci rukou, nasad respirtor, a to minimln respirtor tdy FFP2 nebo KN95 bez vdechovho ventilu. (monost zakoupen v lkrnch)

5.      Respirtor mus bt prokazateln nov, nepouit.

6.      Kad navtvujc osoba mus vyplnit a podepsat vstupn estn prohlen
(Ploha . 1) a doloit jeden z nsledujcch doklad:

         potvrzen lkae o prodlanm onemocnn COVID-19, a to v dob 90 dn pede dnem nvtvy,

nebo

         doklad o negativnm vsledku RT-PCR vyeten (laboratorn test) nebo POC testu (antigenn test) na ptomnost SARS CoV-2, kter nen star vce ne 48 hodin ped zahjenm nvtvy,

nebo

         potvrzen o ukonenm okovn na COVID-19, kdy od aplikace druh okovac dvky (v ppad dvoudvkovho schmatu) nebo od aplikace prvn dvky okovac dvky (v ppad jednodvkovho schmatu) uplynulo nejmn 14 dn, a okovan osoba nejev dn pznaky onemocnn COVID-19.

 

7.      Za nezletil dt, pop. osobu s omezenou svprvnost, vypln estn prohlen jejich prvn zstupce nebo opatrovnk.

8.      Pracovnkem recepce bude kad osob pi vstupu do domova zmena teplota. Pokud navtvujc osoba m teplotu nad 37,0 0C nebo jin pozitivn pznak nemoci COVID-19, je nvtva zakzna.

9.      Souasn mohou bt na oddlen max. 3 nvtvy po dvou osobch.

10.  Nvtvy se zdruj na pokoji klient. V ppad pznivho poas je mon uskutenit nvtvu na zahrad domova pro seniory.

 

 

Postup jednotlivch sek pi nvtvch v DpS Sloupnice

Recepce:

Objednvn nvtv:

1.      Recepn zaznamenv objednvky nvtv do Objednvkovho listu pro nvtvy - jednodenn tabulky (Ploha . 2). (Kad patro m svoji tabulku.) Objednvky nvtv vede pouze recepn, a to ve vedn dny od 9,00 do 14,00 hod.

 

2.      Pravidlem objednvek nvtv jsou:

         1 nvtva na jednom pokoji,

         3 nvtvy ve stejnou dobu na jednom oddlen.

3.      Recepn upozorn nvtvu, e vymezen as je 1 hodina, dohodnut ji
pi objednvce.

4.      Recepn v 14,00 hod. uzave objednvku a pot zavol telefonicky na jednotliv patra, aby si pracovnci kopie objednvek nvtv na nsledujc den vyzvedli
na vrtnici. V ppad ptku, recepn pedv objednvky nvtv na cel vkend
a pondl.

Originly objednvek a dokumenty estnho prohlen recepn ukld do sloky Nvtvy klient v dob mimodnho opaten po dobu trvn nouzovho stavu.

5.      Sloka s dokumenty podlh pravidlm ochrany osobnch daj.

6.      Po uplynut nouzovho stavu ped recepn dokumenty k archivaci hospodce.

 

Vlastn nvtva:

1.      Dvee do budovy domova jsou vdy zaveny. Ped vchodem do budovy je umstn stolek s dokumenty (estn prohlen, Opaten . 5) a psacmi potebami.

2.      Recepn pracuje pi kontaktu s nvtvou vdy s respirtorem na stech.

3.      Po pchodu nvtvy recepn dohldne na dezinfekci rukou nvtvy, nasazen respirtoru a zm tlesnou teplotu. Nsledn nech vyplnit estn prohlen, zkontroluje jeho plnost a zrove zhodnot riziko nvtvy. Pokud v estnm prohlen shled pozitivn pznak nemoci COVID-19, m povinnost nvtvu zakzat.

4.      V ppad, e pznaky nemoci COVID-19 neshled, zkontroluje platnost danch dokument (viz.bod 6 Pravidel nvtv), udl si jejich kopii (ta se stv soust plohy estnho prohlen) a ov totonost osoby, kter je pedkld.

5.      Pot recepn pust nvtvu na oddlen (nebo do nvtvn mstnosti v pzem budovy, pokud nvtva nebude probhat v pate budovy Ploha . 3 Dodatek k aktuln situaci).

6.      Pokud to dovol zdravotn stav klienta a poas, recepn doporu uskutenn nvtvy ve venkovnch prostorch domova (posezen ve dvoe, na zahrad).

7.      Pi odchodu nvtvy recepn nabdne przdn tiskopis estn prohlen k ppadn dal nvtv, upozorn na vyplnn formule v den nvtvy.

8.      V 17,00 hod., v ppad poteby, upozorn nvtvy ve venkovnch prostorch o jejich ukonen. (Na oddlen upozorn PSS).

 

sek pm pe (PSS)

1.      Pracovnci jednotlivch pater si po 14,00 hod. po domluv s recepn vyzvednou Objednvkov list nvtv na nsledujc den a v ptek na cel vkend a pondl.

2.      Objednvky nvtv dl pouze recepn, v pracovn dny, v ase od 9,00 14,00 hod.

3.      Pi pchodu nvtvy na patro, se domluv s nvtvou, zda nvtva bude probhat venku nebo na pokoji.

4.      V ppad, e aktuln situace neumon nvtvy na pokojch klient v pate, PSS dle informace od pracovnka recepce, e nvtva se ji dostavila, klienta informuje,
a ppadn dle poteby jej doprovod do pzem budovy a zpt. (Ploha . 3 Dodatek k aktuln situaci).

5.      V 17,00 hod., v ppad poteby, upozorn nvtvy na oddlen o jejich ukonen. (Ve venkovnch prostorch upozorn recepn).

6.      Kopii Objednvkovho listu PSS po ukonen nvtv d ke skartaci.

Nvtva ve venkovnch prostorch

1.      Pi nvtv na zahrad, ve dvoe pome PSS s pesunem klienta na vozk.

2.      Pro pobyt nvtvy venku PSS upozorn nvtvu na dodrovn odstupu 2 m
od dalch osob.

3.      Po nvratu z venku PSS pome s pesunem klienta z vozku. Vydezinfikuje madla vozku.

Nvtva v pokoji

1.      Nvtva na oddlen bude probhat pouze na pokoji klienta. Nen mon voln pohyb
po oddlen.

2.      Po dobu nvtvy na pokoji je zajitno vtrn. (ne prvan)

3.      Po odchodu nvtvy PSS dezinfikuje EKACINem nebo STRem jdeln stolek, idle, stl, kliku u dve. (Dezinfekn prostedek nastk na oranov hadr a pot ote povrchy.)

 

Vychzky klient mimo budovu a arel (zahradu a dvr)

Domova pro seniory Sloupnice

Jsou umonny:

1.      Klientm po ukonenm okovn na COVID-19

(ukonen okovn = od aplikace druh okovac dvky (v ppad dvoudvkovho schmatu) uplynulo nejmn 14 dn, nebo od aplikace prvn dvky okovac dvky (v ppad jednodvkovho schmatu) uplynulo nejmn 14 dn, a okovan osoba nejev dn pznaky onemocnn COVID-19)

2.      Ostatnm klientm za podmnek:

-          klient je bezprostedn po nvratu umstn do oddlench prostor a do 72 hodin od ukonen vychzky bude proveden prvn antigenn POC test, kter bude zopakovn za dal 3 a 4 dny,

-          umstn do oddlench prostor bude ukoneno v ppad negativnch vsledk obou test.

 

Klienti v prbhu vychzek pouvaj respirtor nebo obdobn prostedek (vdy bez vdechovho ventilu), nap. respirtor typu FFP2, KN95 (v dostn v lkrnch).

___________________________________________________________________________

Plohy:

Ploha . 1 - estn prohlen pro nvtvy klient

Ploha . 2 - Objednvkov list pro nvtvy

Ploha . 3 Dodatek k aktuln situaci v DpS Sloupnice

Ploha . 4 Strun vbr pravidel Opaten . 5 pro klienty DpS Sloupnice a na web

 

 

Dne: 3. 5. 2021 RNDr. Duan Raek, MBA

editel DpS Sloupnice

 

 

Dodatek k aktuln situaci v Domov pro seniory Sloupnice
s platnost od 1. 5. 2021

 

1.     Nvtvy klient patra, kde nejsou klienti v izolaci, jsou povoleny se vstupem nvtvy na patra budovy dle pravidel nvtv.

U P O Z O R U J E M E

e nvtvy klient z patra, kde jsou klienti v izolaci, budou probhat v nsledujcch pravidlech:

1.     Pracovnci pm pe jsou o objednanch nvtvch klient pedem informovni pracovnkem recepce (objednvkov list si vyzvedvaj v recepci na kad nsledujc den a v ptek na cel vkend a pondl).

2.     V ase, kdy se objednan nvtva dostav do recepce, pracovnk recepce vol telefonicky na konkrtn patro domova a informuje pracovnky pm pe, ti informuj klienta a v ppad poteby ho doprovod (odvedou nebo odvezou pomoc invalidnho vozku) do nvtvn mstnosti v pzem budovy.

3.     V ppad hezkho poas doporuujeme prbh nvtvy v zahrad domova.

4.      Ped ukonenm nvtvy informuje opt pracovnk recepce pracovnka pm pe, kter v ppad poteby doprovod (odveze) klienta zpt na oddlen.

 

 

Dne: 3. 5. 2021 RNDr. Duan Raek, MBA

editel DpS Sloupnice

 

 
22. 4. AKTULN K NVTVM V DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
Z dvodu karantny na II. oddlen nejsou na tomto oddlen do 30.4.2021 povoleny nvtvy.
Z dvodu pozitivn klientky na I. oddlen probhaj nvtvy klient mimo toto oddlen (v pzem v nvtvn mstnosti, pp. na posezen v mezipate), a to do 29.4.2021.

Balky pro klienty mete pinst na recepci domova. Balek rdi klientm pedme.
Dkujeme za pochopen.
 
16. 4. INFORMACE K NVTVM:
VZHLEDEM K TOMU, E NA 1. ODDLEN MME KLIENTKU S ONEMOCNNM COVID-19, NVTVY KLIENT Z TOHOTO ODDLEN BUDOU PROBHAT V PZEM, V NVTVN MSTNOSTI. DKUJEME ZA POCHOPEN.

HLEDME STUDENTY A STUDENTKY ZDRAVOTNCH I SOCILNCH KOL NA LETN BRIGDU. ZJEMCI KONTAKTUJTE, PROSM, MZDOVOU ETN, P. APKOVOU, TEL. 465 549 116. DKUJEME.
 
30.03.2021 NVTVY v DpS Sloupnice

VYCHZKY mimo budovu a arel (dvr a zahradu)

Od 31. 3. 2021, zkrcen verze pravidel

(Pln znn pravidel pro NVTVY a VYCHZKY jsou na naich webovch strnkch www.ddsloupnice.cz nebo na recepci domova.)

 

NVTVY funguj v objednvkovm systmu, tzn. e je teba se na nvtvu pedem telefonicky objednat, a to pouze v pracovn dny od 9,00 do 14,00 hod. na tel. sle 465 549 116 (recepce).

 

Harmonogram nvtv:

PO P 13,00 17,00 hod. (posledn objednan nvtva na 16,00 hod.)

SO NE 10,00 - 17,00 hod. (posledn objednan nvtva na 16,00 hod.)

 

Kad nvtvnk mus na recepci domova doloit:

 

1.     potvrzen lkae o prodlanm onemocnn COVID-19, a to v dob 90 dn pede dnem nvtvy, nebo

2.     doklad o negativnm vsledku RT-PCR vyeten (laboratorn test) nebo POC testu (antigenn test) na ptomnost SARS CoV-2, kter nen star vce ne 48 hodin ped zahjenm nvtvy, nebo

3.     potvrzen o ukonenm okovn na COVID-19, kdy od aplikace druh okovac dvky (v ppad dvoudvkovho schmatu) nebo od aplikace prvn dvky okovac dvky (v ppad jednodvkovho schmatu) uplynulo nejmn 14 dn, a okovan osoba nejev dn pznaky onemocnn COVID-19.

Dlka nvtvy je max. 1hodina. Frekvence nvtv u jednoho klienta max. 2 x tdn. Klienta mohou souasn navtvit max. 2 osoby (vetn dt). Kad nvtvnk mus mt nvleky na obuv a respirtor tdy FFP2 nebo KN95 bez vdechovho ventilu (monost zakoupen v lkrn). Respirtor mus bt prokazateln nov, nepouit.

 

Pracovnkem recepce bude kad osob pi vstupu do domova zmena teplota. Pokud navtvujc osoba m teplotu nad 37,0 0C nebo jin pozitivn pznak nemoci COVID-19, je nvtva zakzna.

 

 

VYCHZKY mimo budovu a arel (dvr a zahrada)

 

Jsou umonny:

1.     Klientm po ukonenm okovn na COVID-19

(ukonen okovn = od aplikace druh okovac dvky (v ppad dvoudvkovho schmatu) uplynulo nejmn 14 dn, nebo od aplikace prvn dvky okovac dvky (v ppad jednodvkovho schmatu) uplynulo nejmn 14 dn, a okovan osoba nejev dn pznaky onemocnn COVID-19)

2.     Ostatnm klientm za podmnek:

 

-         klient je bezprostedn po nvratu umstn do oddlench prostor a do 72 hodin od ukonen vychzky bude proveden prvn antigenn POC test, kter bude zopakovn za dal 3 a 4 dny,

-         umstn do oddlench prostor bude ukoneno v ppad negativnch vsledk obou test.

 

Klienti v prbhu vychzek pouvaj respirtor nebo obdobn prostedek (vdy bez vdechovho ventilu), nap. respirtor typu FFP2, KN95 (v dostn v lkrnch).

 

 

 

 

Ve Sloupnici 30. 3. 2021 RNDr. Duan Raek, MBA

editel DpS Sloupnice

 

 

 

 

Dodatek k aktuln situaci v Domov pro seniory Sloupnice
s platnost od 31. 3. 2021

 

1.     Nvtvy klient I. a III. patra jsou povoleny se vstupem nvtvy
na patra budovy dle pravidel nvtv.

2.     Vzhledem k onemocnn COVID-19 u jednoho naeho klienta II. patra, kter se s onemocnnm vrtil z pobytu v nemocnici,

U P O Z O R U J E M E

e nvtvy klient z II. patra budou probhat v nsledujcch pravidlech:

1.     Pracovnci pm pe jsou o objednanch nvtvch klient pedem informovni pracovnkem recepce (objednvkov list si vyzvedvaj v recepci na kad nsledujc den a v ptek na cel vkend a pondl).

2.     V ase, kdy se objednan nvtva dostav do recepce, pracovnk recepce vol telefonicky na II. patro domova a informuje pracovnky pm pe, ti informuj klienta a v ppad poteby ho doprovod (odvedou nebo odvezou pomoc invalidnho vozku) do nvtvn mstnosti v pzem budovy.

3.     V ppad hezkho poas doporuujeme prbh nvtvy v zahrad domova.

4.      Ped ukonenm nvtvy informuje opt pracovnk recepce pracovnka pm pe, kter v ppad poteby doprovod (odveze) klienta zpt na oddlen.

 

 

Dne: 31. 3. 2021 RNDr. Duan Raek, MBA

editel DpS Sloupnice

 

 

 
08.03.2021 Zkaz nvtv

AKTULN

 

K dnenmu dni mme v naem Domov jednu klientku s onemocnnm Covid-19 a dv pracovnice jsou v karantn.

A tak vzhledem k souasn epidemiologick situaci v esk republice je v Domov od dnenho dne

 

ZKAZ NVTV.

 

 

Balky pro Vae blzk mete nechat na recepci domova. Nabzme monost spojen s klienty pes aplikaci Skype (informace a objednn hovoru na tel. 465549037). Dopisy klientm je mon poslat i mailem: socialni2@ddsloupnice.cz.

 

 

Ve Sloupnici dne 8.3.2021

 

RNDr. Duan Raek, MBA

editel

Domova pro seniory Sloupnice

 
06.03.2021 AKTULN Z DOMOVA
VZHLEDEM K TOMU, E NA TETM ODDLEN MME JEDNU KLIENTKU S ONEMOCNNM COVID-19, JE NA TOMTO ODDLEN ZKAZ NVTV.
DKUJEME ZA POCHOPEN.
 
20.02.2021 AKTULN Z DOMOVA
VE STEDU 17.2.2021 PROBHLO V NAEM ZAZEN PRVN OKOVN KLIENT I PRACOVNK VAKCNOU Pfizer. OKOVN PROVEDL MOBILN TM NEMOCNICE LITOMYL PMO V DOMOV. BYLO OKOVANCH 55 KLIENT A 24 ZAMSTNANC. OKOVN DRUHOU DVKOU VAKCNY PROBHNE 10.3.2021.
 
16.02.2021 Nvtvy v DpS Sloupnice

Nvtvy v DpS Sloupnice

 

Od 15. 2. 2021 jsou v Domov pro seniory Sloupnice povoleny nvtvy klient.

Nvtvy funguj v objednvkovm reimu, tzn. e je teba se na nvtvu pedem telefonicky objednat, a to pouze v pracovn dny od 9.00 do 14.00 hod. na tel. sle 465 549 116 (recepce).

 

Harmonogram nvtv:

Po Pᠠ 13.00 h 17.00 h (posledn objednan nvtva na 16.00 h)

So Ne 10.00 h 17.00 h (posledn objednan nvtva na 16.00 h)

 

 

Kad nvtvnk mus na recepci domova doloit:

1.      potvrzen lkae o prodlanm onemocnn COVID-19, a to v dob 90 dn pede dnem nvtvy, nebo

2.      doklad o negativnm vsledku RT-PCR vyeten (laboratorn test) nebo POC testu (antigenn test) na ptomnost SARS CoV-2, kter nen star vce ne 48 hodin ped zahjenm nvtvy,

 

Dlka nvtvy je max. 1 hodina. Frekvence nvtv u jednoho klienta max. 2 tdn. Klienta mohou souasn navtvit max. 2 osoby (vetn dt). Kad nvtvnk mus mt vlastn nvleky na obuv a respirtor tdy FFP2 nebo KN95 bez vdechovho ventilu (monost zakoupen v lkrn). Respirtor mus bt prokazateln nov, nepouit.

 

Pracovnkem recepce bude kad osob pi vstupu do domova zmena teplota. Pokud navtvujc osoba m teplotu nad 37,0 0C nebo jin pozitivn pznak nemoci Covid, je nvtva zakzna.

 
27.01.2021 Aktuln situace ze dne 26.1.2021

Aktuln situace ze dne 26.1.2021

 

Do domova pro seniory Sloupnice se vrtilo onemocnn Covid-19. V souasn dob mme pozitivn 3 pracovnky
a 4 klientky.

 

Na oddlench se dodruj zven hygienick opaten. Pracovnci pouvaj ochrann prostedky respirtory, plt, tty. Pozitivn klientky jsou umstn na izolaci.

 

I nadle plat ZKAZ NVTV. Balky pro Vae blzk mete nechat na recepci domova. Nabzme monost spojen s klienty pes aplikaci Skype (informace a objednn hovoru na tel. 465549037). Dopisy klientm je mon poslat
i mailem:
socialni2@ddsloupnice.cz.

 

 

 

 
22.01.2021 ZKAZ NVTV

OD 23. 1. 2021 DOMOV PRO SENIORY VYHLAUJE ZKAZ NVTV A DO ODVOLN.

O ukonen zkazu Vs budeme informovat.

Dkujeme za pochopen

 
6. 1.2021 Aktuln situace

Aktuln situace ze dne 6.1.2021

 

V souasn dob nemme v naem domov dnho klienta ani pracovnka s onemocnnm Covid-19. Situace se u ns, mimo jin i dky spoluprci s adou externch odbornk, stabilizovala, pe je poskytovan v plnm rozsahu dle individulnch pln klient. Prevenci a ochran zdrav klient je vnovna maximln pozornost a pracovnci domova jsou pravideln testovni antigennmi testy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 1.1.2021 poskytuje Domov pro seniory Sloupnice tyto sluby:

-         domov pro seniory

-         domov se zvltnm reimem

-         odlehovac sluby

 

Zjemci o tyto sluby mohou kontaktovat sociln pracovnice
na tel. . 465 549 037. Bli informace jsou tak na
www.ddsloupnice.cz v zloce Sluby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nvtvy pbuznch probhaj dle nazen a doporuen vldy a ministerstev. Nvtvy funguj v objednvkovm reimu, tzn. je teba se na nvtvu pedem telefonicky objednat, a to pouze v pracovn dny od 9.00 do 14.00 hod. na tel. sle 465 549 116 (recepce).

Harmonogram nvtv:

Po Pᠠ 13.00 h 17.00 h (posledn objednan nvtva na 16.00 h)

So Ne 10.00 h 17.00 h (posledn objednan nvtva na 16.00 h)

 

 

 

Kad nvtvnk mus na recepci domova doloit:

1.     potvrzen lkae o prodlanm onemocnn COVID-19, a to v dob 90 dn pede dnem nvtvy, nebo

2.     doklad o negativnm vsledku RT-PCR vyeten (laboratorn test) nebo POC testu (antigenn test) na ptomnost SARS CoV-2, kter nen star vce ne 48 hodin ped zahjenm nvtvy.

 

Dlka nvtvy je max. 1 hodina. Frekvence nvtv u jednoho klienta max. 2 tdn. Klienta mohou souasn navtvit max. 2 osoby (vetn dt). Kad nvtvnk mus mt vlastn respirtor tdy FFP2 nebo KN95 bez vdechovho ventilu (monost zakoupen v lkrn). Respirtor mus bt prokazateln nov, nepouit.

Pracovnkem recepce bude kad osob pi vstupu do domova zmena teplota. Pokud navtvujc osoba m teplotu nad 37,0 0C nebo jin pozitivn pznak nemoci Covid, je nvtva zakzna.

Testovn pbuznch v naem domov ji neprovdme.

 

 

Od 1.1.2021 byl jmenovn editelem domova RNDr. Duan Raek, MBA. Na tto pozici nahradil doasnho editele Ing. Pavla Tupce.

 

 

 

 

 

 

Archiv novinek

Rok: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | | A