Aneb co se udlo v roce 2020 ...

   
21.9.2020 Oznmen

Z DVODU PATNHO VVOJE EPIDEMIOLOGICK SITUACE A NA DOPORUEN MUDr. ILONY PASEKOV VYHLAUJEME

OD 21. 9. 2020

ZKAZ NVTV.

VYCHZKY KLIENT PO OKOL DOMOVA JSOU POVOLENY.

NEDOPORUUJEME NVTVY (POBYT) KLIENT DOMA I U PBUZNCH.

 
15.9.2020 Oznmen

.j.:OSL211/2020/st.

Poet list:

Poet ploh:

Spisov znak:118.11

Skartan znak: S/5

 

O Z N M E N

 

Rada obce Sloupnice v souladu s usnesenm . 247/20/R

vyhlauje

 

vbrov zen

 

na obsazen funkce

 

editele/ky pspvkov organizace Domov pro seniory Sloupnice

 

Msto vkonu prce: obec Sloupnice

 

Platov zaazen: 12. platov tda (zkon . 262/2006 Sb., zkonk prce a nazen vldy

. 341/2017 Sb., o platovch pomrech zamstnanc ve veejnch slubch a sprv)

 

Charakteristika vykonvan innosti:

 

Poskytovn pobytovch socilnch slueb, dc a manaersk innost v Domov pro seniory Sloupnice, pspvkov organizace obce Sloupnice.

 

Poadavky na uchazee:

 

-          oban esk republiky, poppad ciz sttn oban s trvalm pobytem v R, kter doshl vku 18 let.

-          obansk a morln bezhonnost

-          ukonen vysokokolsk vzdln (vhodou)

-          znalost problematiky poskytovn socilnch slueb (vhodou)

-          znalost pedpis tkajcch se socilnch slueb (pedevm zkon . 108/2006 Sb. a vyhlky . 505/2006 Sb.

-          organizan a komunikan schopnosti

-          orientace v zen ekonomiky pspvkov organizace (vhodou)

-          aktivn znalost prce na PC

-          idisk prkaz skupiny B

-          praxe v zen vtho kolektivu (vhodou)

 

 

Nleitosti pihlky:

Jmno, pjmen, titul, datum a msto narozen, sttn pslunost, msto trvalho pobytu, doklad o povolen k pobytu, jde-li o cizho sttnho obana, kontaktn spojen, datum a podpis uchazee.

 

K pihlce pilote:

Strukturovan ivotopis, prbh praxe, ovenou kopii dokladu o nejvym dosaenm vzdln, ppadn dal doklady prokazujc odbornost uchazee, vpis z rejstku trest ne star 3 msce, u cizch sttnch pslunk obdobn doklad osvdujc bezhonnost vydan domovskm sttem. Pokud domovsk stt takov doklad nevyd, dolo uchaze bezhonnost estnm prohlenm.

Dle uchaze dolo: souhlas s pouitm osobnch daj podle zkona . 110/2019 Sb., o zpracovn osobnch daj, ve znn pozdjch pedpis (osobn daje vyhlaovatel zpracovv pouze pro ely vbrovho zen).

Nvrh koncepce Domova pro seniory Sloupnice v rozsahu max. 3 strnek A4.

 

Lhta pro podn pihlek: nejpozdji do 9. jna 2020 do 12:00 hodin

 

Termn nstupu: 1. ledna 2021

 

Informace poskytne: Josef kek starosta obce Sloupnice, mail: starosta@sloupnice.cz

tel: 465 549 129, 724 189 556

 

Upozornn: vyhlaovatel vbrovho zen si vyhrazuje prvo pracovn msto neobsadit, ppadn zruit vbrov zen bez nroku na hradu nklad, spojench s podnm pihlky. Dvody nepijet se neoznamuj.

 

Pihlku s uvedenmi doklady v zalepen oblce dorute na O Sloupnice, ppadn zalete potou na adresu:

Obecn ad Sloupnice

Horn Sloupnice .p. 196

565 53 Sloupnice

 

Oblku oznate svou adresou a npisem:

NEOTVRAT, V DPS SLOUPNICE

 

Ve Sloupnici dne 14. z 2020

 

 

 
15.9.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie
 
1.7.2020 NVTVY V DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE OD 1. 7. 2020

Od stedy 1. 7. 2020 se nemuste na nvtvu pedem objednvat.

Nvtvy budou dle bnho reimu mon v dopolednch i odpolednch hodinch bez objednn a bez asovho omezen.

Klient me mt v jednom ase nvtvu max. 2 osob.

Posledn nvtvu mus vak budovu opustit v 17,00 hod. (po kad nvtv se provd dezinfekce pokoje).

Kad nvtva mus nahlsit svj pchod na sestern.

I nadle plat hygienick opaten na recepci domova :

- dezinfekce rukou

- rouka

- men teploty

- vyplnn dotaznku.

Dkujeme za pochopen.

 
29.6.2020 UVOLNN OCHRANNCH OPATEN
Klienti naeho domova mohou opoutt arel Domova pro seniory Sloupnice bez omezen.
Prosme i nadle o dodrovn nastavench hygienickch pravidel zejmna dodrovn odstupu od cizch osob min. 2 metry a dkladn dezinfekci rukou.
 
24.6.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie
 
15.04.2020 Aktuln cenk

Dle Vstnku . 1/2020 dochz ke zmn ve hrady za stravovn a ubytovn v DpS Sloupnice. Aktuln cenk

 
15.3.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie za rok 2019
Pidny fotografie za rok 2020
 
25.1.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie za rok 2018
 

Archiv novinek

Rok: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |