Domov pro seniory Sloupnice

příspěvková organizace

Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

 

Informační memorandum o zpracování osobních údajů
v Domově pro seniory Sloupnice

(Informace o ochraně osobních údajů strávníků)

 

Domov pro seniory Sloupnice, IČO: 00854255, se sídlem Sloupnice, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje „subjekt údajů“ o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Domova pro seniory Sloupnice, v pozici poskytovatele stravovací služby pro externí osoby, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Domovem pro seniory Sloupnice.

 

Domov pro seniory Sloupnice zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Domov pro seniory Sloupnice shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

 

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1)  Poskytování stravovací služby  

 

§  zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení smluvní povinnosti Domova pro seniory Sloupnice

o  Domov pro seniory Sloupnice shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, u dětí ZŠ Sloupnice datum narození, a to pro účely plnění smluvně stanovených povinností – zajištění stravy.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Domov pro seniory Sloupnice zpracovávány také zpracovateli Domova pro seniory Sloupnice (externí zpracování mezd) a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

 

Zpracovateli osobních údajů Domova pro seniory Sloupnice jsou: TRISOPFT - stravování.

 

Domov pro seniory Sloupnice subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 

 

Práva subjektu údajů

 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Domovem pro seniory Sloupnice zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Domov pro seniory Sloupnice poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Domov pro seniory Sloupnice požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné spojené s poskytnutím takové informace.

 

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Domovu pro seniory Sloupnice, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že organizace nebo smluvní zpracovatel organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Domov pro seniory Sloupnice požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

 

Domov pro seniory Sloupnice vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

Kontaktní údaje Domova  Domov pro seniory Sloupnice:

Domov pro seniory Sloupnice

Horní Sloupnice 258

565 53 Sloupnice

e-mail: domov@ddsloupnice.cz

tel: 465 549 116