Příjemnou noc  Je čtvrtek 24.9.2020   Svátek má:  Jaromír    Zítra:  Zlata  


Úvodní text: Vítejte na našich stránkách
Aktualita:
   
21.9.2020 Oznámení

Z DŮVODU ŠPATNÉHO VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE A NA DOPORUČENÍ MUDr. ILONY PASEKOVÉ VYHLAŠUJEME

OD 21. 9. 2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

VYCHÁZKY KLIENTŮ PO OKOLÍ DOMOVA JSOU POVOLENY.

NEDOPORUČUJEME NÁVŠTĚVY (POBYT) KLIENTŮ DOMA ČI U PŘÍBUZNÝCH.


   
15.9.2020 Oznámení

Č.j.:OÚSL211/2020/st.

Počet listů:

Počet příloh:

Spisový znak:118.11

Skartační znak: S/5

 

O Z N Á M E N Í

 

Rada obce Sloupnice v souladu s usnesením č. 247/20/R

vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na obsazení funkce

 

ředitele/ky příspěvkové organizace Domov pro seniory Sloupnice

 

Místo výkonu práce: obec Sloupnice

 

Platové zařazení: 12. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády

 č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 

Poskytování pobytových sociálních služeb, řídící a manažerská činnost v Domově pro seniory Sloupnice, příspěvkové organizace obce Sloupnice.

 

Požadavky na uchazeče:

 

-          občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který dosáhl věku 18 let.

-          občanská a morální bezúhonnost

-          ukončené vysokoškolské vzdělání (výhodou)

-          znalost problematiky poskytování sociálních služeb (výhodou)

-          znalost předpisů týkajících se sociálních služeb (především zákon č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

-          organizační a komunikační schopnosti

-          orientace v řízení ekonomiky příspěvkové organizace (výhodou)

-          aktivní znalost práce na PC

-          řidičský průkaz skupiny „B“

-          praxe v řízení většího kolektivu (výhodou)

 

 

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,  doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní spojení, datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce přiložte:

Strukturovaný životopis, průběh praxe, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornost uchazeče, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud domovský stát takový doklad nevydá, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením.

Dále uchazeč doloží:  souhlas s použitím osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (osobní údaje vyhlašovatel zpracovává pouze pro účely výběrového řízení).

Návrh koncepce Domova pro seniory Sloupnice v rozsahu max. 3 stránek A4.

 

Lhůta pro podání přihlášek: nejpozději do 9. října 2020 do 12:00 hodin

 

Termín nástupu: 1. ledna 2021

 

Informace poskytne: Josef Škeřík – starosta obce Sloupnice, mail: starosta@sloupnice.cz

                                                         tel: 465 549 129, 724 189 556

 

Upozornění: vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. Důvody nepřijetí se neoznamují.

 

Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na OÚ Sloupnice, případně zašlete poštou na adresu:  

                                               Obecní úřad Sloupnice

                                               Horní Sloupnice č.p. 196

                                               565 53 Sloupnice

 

Obálku označte svou adresou a nápisem:

NEOTVÍRAT, „VŘ DPS SLOUPNICE“

 

Ve Sloupnici dne 14. září 2020

 

 
úvodní obrázek: foto skládačka