V domově pro seniory zajišťujeme nejen každodenní péči, zdravotní péči všeobecných sester, ale i aktivní činnosti pro zabavení mysli. Našim klientům poskytujeme bezpečný prostor, nová přátelství i klidné místo k životu.

Základní činnosti

Přehled základních činností poskytovaných Domovem pro seniory Sloupnice:

 • ubytování,
 • stravování,
 • zdravotní péče,
 • přímá obslužná péče (péče o vlastní osobu, péče o hygienu),
 • kulturní a aktivizační programy,
 • sociální poradenství.

Ubytování

Hlavní budova:

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. 

Každý klient má k dispozici lůžko, noční stolek, skříň, poličku a lampičku. Ostatní vybavení je společné. Ve vícelůžkových pokojích je možné vzít si po dohodě a se souhlasem spolubydlících vlastní nábytek, rádio, televizi.

Koupelny a sociální zařízení jsou společné. Na každém oddělení je jídelna a kuchyňky pro úpravu a servírování jídla. Jídelna na patře je zároveň ve společném užívání všech klientů oddělení jako prostor s TV. Klienti mohou využívat návštěvní místnost domova v přízemí, zahradu, kapli. V přízemí je také místnost pro pedikérku a kadeřnici.

Ubytování zahrnuje také úklid, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy osobního prádla.

Přístavba:

Přístavba domova pro senioryPřístavba je spojena s hlavní budovou vytápěnou chodbou. Přístavba je uzpůsobena jako penzion pro zcela samostatné a fyzicky zdatné klienty. Barierou jsou zde schody. V této budově není trvalý dohled personálu. Jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje vybavené umyvadlem s teplou a studenou vodou. Sociální zařízení je společné. Klienti mohou mít na pokoji vlastní ledničku za poplatek.

Společné prostory domova:

Klienti domova i jejich návštěvy mohou užívat i společné prostory domova – návštěvní místnost v přízemí, posezení na patrech, hlavní jídelnu v přízemí domova a zahradu. V domově bydlí kromě klientů také dvě kočky, které se volně pohybují po dvoře a na zahradě domova a s doprovodem pracovníků dochází i na oddělení k imobilním klientům.

Stravování

Strava je podávána ve společné jídelně v přízemí, nebo v jídelnách na jednotlivých odděleních. V případě potřeby na pokoji klienta.

Klientům je podáváno pět jídel denně. Strava je připravována ve vlastní kuchyni domova pro seniory. Je zde připravována též dietní strava (diabetická, žlučníková, šetřící, nemléčná, pro dialyzované klienty, neslaná) a strava speciálně upravená (mletá, upravovaná, MIX).

Nutriční terapie

Součástí služeb klientům je poskytnutí nutriční péče, kterou zajištuje nutriční terapeutka. Ta u každého klienta v pravidelných intervalech hodnotí výživový stav, přičemž využívá různých metod např. bilance příjmu stravy, bilance váhy, hodnota BMI… a dle zjištěných dat nastavuje individuální nutriční plán. Nutriční terapeut využívá léčebného účinku potravin a to ve smyslu jak zvýšení dávky, tak i omezení nebo úplného vyřazení ze stravy, je-li to nezbytné, mění formu podávané stravy, doplní stravu o nutriční doplňky, popřípadě navrhne speciální výživu.

Zdravotní péče

V domově je tato péče zajištěna 24 hodin denně kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky. Lékařskou péči v domově zajišťuje smluvní lékařka, v případě potřeby (při akutním stavu) i mimo návštěvní ordinační hodiny, podle potřeby též stomatolog, psychiatr a kožní lékař.

 • V případě zajištění akutní zdravotní péče je kontaktována Rychlá záchranná služba.
 • Lékařskou péči v domově zajišťuje praktická lékařka MUDr. Paseková – tel. č. +420 465 549 288.
 • Stomatologickou péči MDDr. Peter Novák – tel. č. +420 465 549 236.
 • Do domova pravidelně dojíždí kožní lékař a psychiatr.
 • Spolupracujeme s diabetologem – MUDr. Dagmar Kellnerová.
 • Spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, ambulance chronických ran.

Přímá obslužná péče

Přímou obslužnou péči zajišťuje kvalifikovaný personál, který je přítomen 24 hodin denně.

Personál poskytuje:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při stravování – podávání stravy, dohled,
 • zajištění čistoty a údržby prádla,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • doprovody na lékařské vyšetření,
 • doprovody na veřejné kulturní a společenské akce mimo domov,
 • asistenci při nákupech,
 • zajištění služeb kadeřnice a pedikérky.

Přímá obslužná péče je poskytována dle individuálních potřeb klientů dle sestaveného Plánu spolupráce.

Volnočasové aktivity klientů domova pro seniory

V DpS jsou klientům nabízeny individuální i skupinové aktivizační, pohybové a terapeutické činnosti, volnočasové aktivity, výlety, vystoupení externích spolupracovníků, spolupráce s Mateřskou školou Sloupnice, ze Základní školou Sloupnice. V domově probíhá také canisterapie, felinoterapie. Spolupracujeme se Zdravotními klauny. Máme také vlastní knihovnu.

Tyto činnosti a programy jsou uzpůsobeny zdravotnímu stavu klientů a jejich zájmu. Klientům je k dispozici pracovna, místnosti s televizí, knihovna, návštěvní místnost, možnost posezení v zahradě. Klienti si též po domluvě se spolubydlícími mohou vzít na pokoj TV nebo rádio (poplatky si hradí sami). Klienti se mohou účastnit bohoslužeb v kapli domova.

Dobrovolnictví

Do Domova pro seniory Sloupnice dochází také dobrovolníci.

Sociální poradenství

Sociální pracovnice domova poskytují:

 • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
 • poradenství v osobních záležitostech a při jednání s úřady,
 • pomoc v oblasti osobního hospodaření,
 • pomoc při spolupráci s rodinou klienta a jeho blízkými.

Fakultativní služby dle Ceníku DpS Sloupnice

Dps může zajistit klientovi za úhradu:

 • Dopravu do zdravotnického zařízení nebo do místa nutného uspokojení jeho potřeb mimo obec Sloupnice při použití služebního vozidla,
 • úkony poskytované nad rámec poskytované sociální služby a péče v případě znečištění osoby, prostředí a okolí způsobneé klientem pod vlivem návykové látky,
 • pořízení kopie z ošetřovatelské dokumentace na žádost klienta nebo osoby, kterou určí klient jako osobu oprávněnou nahlížet do jeho zdravotní dokumentace,
 • nad rámec běžného vybavení na pokoji užívání např. svého rádia, TV, PC/notebooku, ventilátoru apod.

Klientům neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím.

Jak požádat o poskytnutí pobytové služby v Domově pro seniory Sloupnice

K přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory je třeba vyplnit:

 • Žádost o umístění do domova,
 • Dotazník žadatele,
 • Posudek lékaře vyplněný ošetřujícím lékařem žadatele a dále
 • Informace o zpracování osobních údajů k žádosti.Tyto dokumenty k vytištění naleznete zde, nebo si je můžete vyzvednout osobně v kanceláři domova pro seniory. Tiskopis můžeme na požádání také zaslat.

Žádost, Dotazník žadatele, Informace o zpracování osobních údajů a Posudek lékaře po vyplnění předejte osobně soc. pracovnici v přijímací kanceláři domova, nebo zašlete na adresu:

Domov pro seniory

Horní Sloupnice 258

565 53 Sloupnice

 

Upozornění

K otevření dokumentu .doc je zapotřebí programů MS Office 2010 a vyšší nebo Word Viewer – ke stažení zdarma
K otevření dokumentu .pdf je zapotřebí programu Adobe Acrobat Reader zdarma ke stažení

Pokud budete tisknout některou z žádostí, použijte prosím oboustranný tisk na formát A4, děkujeme…

 

Pověřený kontakt:

Mgr. Alena Rousková, Dis – tel: +420 465 549 037 socialni3@ddsloupnice.cz
Mgr. Tereza Studničková – tel: +420 465 549 037 socialni2@ddsloupnice.cz

 

V případě zájmu o poskytnutí služby je vhodná osobní návštěva domova.

Podaná žádost bude posouzena smluvní lékařkou, popřípadě jiným odborným lékařem, a bude provedeno sociální šetření k žádosti. Podle zjištěných skutečností bude žadatel vyrozuměn, zda byl zařazen do seznamu čekatelů. V případě zamítnutí žádosti mu bude písemně sdělen důvod zamítnutí.

V případě uvolnění lůžka bude žadatel kontaktován a budou dohodnuty bližší podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Při nástupu do domova je zapotřebí mít sebou následující doklady:

 • Občanský průkaz,
 • poslední výměr důchodu,
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, doklad o zažádání o příspěvek na péči (pokud je přiznání příspěvku na péči v řízení),
 • peníze na úhradu pobytu,
 • dokumentace (překladová nebo propouštěcí zpráva z nemocnice nebo výpis z dokumentace praktického lékaře – není nutná celá dokumentace, potvrzení o posledním přeočkování proti tetanu, popř. pneumokoku),
 • popis RTG plic a srdce ne starší než 1 měsíc (pokud nebyl součástí žádosti),
 • léky nebo recepty na léky, rozpis léků,
 • průkazka zdravotní pojišťovny.

Seznam dalších potřebných věcí a ošacení bude žadateli předán před nástupem.