Odpočinek ve stáří pro klienta i pečující rodinu

Pobytová odlehčující služba je tu pro rodiny seniorů a osob s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost. Běžně o ně pečuje rodina nebo sociální pracovníci v domácím prostředí, ovšem teď je potřeba například z důvodu rekonstrukce, dovolené nebo delšího odpočinku pečujícího, seniora přemístit a zajistit péči na omezenou dobu.

Základní činnosti odlehčovací služby Sloupnice

Poskytované služby

Klientům je poskytováno za úhradu (dle ceníku služeb OS Sloupnice):

 • ubytování,
 • stravování,
 • zdravotní péče,
 • přímá obslužná péče (péče o vlastní osobu, péče o hygienu),
 • zprostředkování kontaktů se spol. prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti (kulturní a aktivizační programy),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociální poradenství).

Úhrada za ubytování a stravu se stanoví podle skutečných dnů v měsíci. Dle § 75 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách hradí klient úhradu za základní služby (ubytování a stravování) v rozsahu stanoveném smlouvou. Cena za stravování je stanovena za celodenní stravu (nelze účtovat dílčí stravovací jednotky).

V případě fakultativních služeb hradí klient úhradu dle Ceníku služby.

Celková částka za péči se stanovuje dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Ubytování

Je nabízeno v 1. patře přístavby „Rehabilitace“ hlavní budovy ve dvoulůžkovém a třílůžkovém pokoji. Pokoje jsou přístupny po schodišti do 1. patra nebo výtahem do mezistanice přístavby „Rehabilitace“.

Koupelna a sociální zařízení jsou společné ve společném prostoru přístavby. Každý klient má k dispozici lůžko, noční stolek, skříň, poličku a lampičku. Ve vícelůžkových pokojích je možné si vzít po dohodě a se souhlasem spolubydlících rádio, televizi.

Jídelna a kuchyňka pro úpravu a servírování jídla je na 1. patře a je zároveň ve společném užívání všech klientů oddělení jako prostor s TV.

Klienti v doprovodu mohou využívat návštěvní místnost domova v přízemí, zahradu, kapli.

Ubytování zahrnuje také poskytování topení, teplé a studené vody, elektrického proudu, úklidu, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy osobního prádla.

Stravování

Klientům je podáváno pět jídel denně. Strava je připravována v kuchyni domova. Je zde připravována též dietní strava (diabetická, žlučníková, šetřící, nemléčná, pro dialyzované klienty) a strava speciálně upravená (mletá, upravovaná, MIX). Je podávána ve společné jídelně na oddělení. V případě potřeby na pokoji klienta.

Zdravotní péče

V odlehčovací službě je zajištěna základní zdravotní péče 24 hodin denně kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky – podávání léků dle platného ceníku, ostatní zdravotní služby si klient zajištuje sám po dohodě se svým praktickým lékařem.

V případě potřeby akutní zdravotní péče je kontaktována Rychlá záchranná služba. 

Přímá obslužná péče

Obslužnou péči (dle Ceníku služby) zajišťuje kvalifikovaný personál, který je přítomen 24 hodin denně.

Personál poskytuje:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při stravování – podávání stravy,
 • zajištění čistoty a údržby prádla,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • doprovody na lékařské vyšetření,
 • doprovody na veřejné kulturní a společenské akce mimo domov,
 • asistenci při nákupech,
 • zajištění služeb kadeřnice a pedikérky.

Kulturní a aktivizační programy

V odlehčovacích službách jsou klientům nabízeny individuální i skupinové aktivizační, pohybové a terapeutické činnosti, volnočasové aktivity, výlety, vystoupení externích spolupracovníků, spolupráce s Mateřskou školou Sloupnice, Základní školou Sloupnice. V domově probíhá také canisterapie, felinoterapie. Spolupracujeme se Zdravotními klauny. Máme vlastní knihovnu.

Tyto činnosti a programy jsou uzpůsobeny zdravotnímu stavu klientů a jejich zájmu. Klientům je k dispozici pracovna, místnost s televizí, knihovna, návštěvní místnost, možnost posezení v zahradě. Klienti se mohou účastnit bohoslužeb v kapli domova.

Sociální poradenství

Sociální pracovnice domova poskytují:

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
 • poradenství v osobních záležitostech a při jednání s úřady,
 • pomoc v oblasti osobního hospodaření,
 • pomoc při spolupráci s rodinou klienta a jeho blízkými.

 

Fakultativních služby dle Ceníku OS Sloupnice:

Odlehčovací služba může zajistit klientovi za úhradu:

 • dopravu do zdravotnického zařízení nebo do místa nutného uspokojení jeho potřeb mimo obec Sloupnice při použití služebního vozidla,
 • úkony poskytované nad rámec poskytované sociální služby a péče v případě znečištění osoby, prostředí a okolí způsobené klientem pod vlivem návykové látky,
 • pořízení kopie z ošetřovatelské dokumentace na žádost klienta nebo osoby, kterou určí klient jako osobu oprávněnou nahlížet do jeho zdravotní dokumentace.
 • nad rámec běžného vybavení na pokoji užívání např. svého rádia, TV, PC/notebooku, ventilátoru, apod.,
 • k pronájmu – používání některou z pomůcek, jako je např. chodítko, toaletní křeslo, invalidní vozík, antidekubitní matrace,
 • dohled nad užitím léků.

 

Související dokumenty:

 • Organizační struktura Odlehčovací služby Sloupnice – součást dokumentů registrace sociální služby u Krajského úřadu Pardubického kraje, Organizačního řádu v DpS Sloupnice
 • Metodika č. 7 – Situace a zdravotní stavy vylučující poskytování sociálních služeb v Odlehčovacích službách Sloupnice
 • Metodika č. 37 – Právo na ochranu klienta před předsudky a negativním hodnocením

Pracovní postupy řešící v podstatě všechny metodiky Odlehčovacích služeb Sloupnice.

Jak požádat o poskytnutí pobytové služby v Domově pro seniory Sloupnice

O OS je nutné zažádat písemně – vyplněním formuláře Žádost o přijetí s přílohami. Žádost je třeba doručit do Domova pro seniory – písemně, mailem (socialni2@ddsloupnice.cz) nebo osobně. Součástí Žádosti je Posudek lékaře (ošetřujícího), který potvrdí, zda je žadatel schopen nastoupit na přechodný sociální pobyt. Formuláře je možné vyzvednout v tištěné podobě osobně v Domově, dále je lze stáhnout na webových stránkách organizace (www.ddsloupnice.cz), případně jej zašleme e-mailem nebo poštou.

V případě, že osoba, která podává žádost do OS a je omezena na svéprávnosti, resp. bude zastupována jinou osobou, je nutné přiložit k žádosti rozhodnutí soudu o určení opatrovníka nebo plnou moc. V případě, že dosud nebylo rozhodnuto o opatrovnictví a ani nebyla vystavena plná moc, bude tato osoba při podpisu Smlouvy zastupována Městským úřadem Litomyšl.

Dokumenty můžete sociálním pracovnicím doručit písemně na adresu Domova pro seniory Sloupnice nebo předat osobně v pracovní dny v čase od 8.00 – 14.30 hod.

V rámci jednání se zájemcem o službu sociální pracovnice společně s vrchní sestrou posoudí situaci žadatele a v rámci přijímací komise rozhodnou o přijetí/nepřijetí žadatele k pobytu. Poté je rozhodnutí žadateli sděleno telefonicky (popř. písemně či elektronicky dle jeho předchozí volby) a je domluven další postup.

Délka pobytu se řídí potřebami žadatele a možnostmi služby. Je limitována maximální dobou 3 měsíce za kalendářní rok. O pobyt lze žádat opakovaně.

ÚHRADA POBYTU je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, která obsahuje výčet základních činností při poskytování odlehčovacích služeb, rozsah úkonů
a maximální výši úhrady za jejich poskytování. Nejpozději v den nástupu do OS musí být uhrazena záloha, a to buď bezhotovostní platbou na bankovní účet č. 198428060/0600, (variabilní symbol je RČ) nebo v hotově u sociální pracovnice. Vyúčtování služby bude vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

V případě, že by mělo dojít ke zrušení či zkrácení pobytu je nutné tuto skutečnost oznámit sociální pracovnici alespoň 3 pracovní dny předem. Oznámíte-li tuto skutečnost později, propadá tato částka za ubytování za tři dny pobytu – na náklady, které s rezervací pobytu vznikly.

NA ODLEHČOVACÍM POBYTU SE HRADÍ

»  Poskytnutí ubytování (viz aktuální ceník)

»  Zajištění stravy (racionální(normální), diabetická – viz aktuální ceník)

»  Další nezbytné úkony péče, které poskytujeme (viz aktuální ceník):

–          Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

–          Pomoc při osobní hygieně,

–          Pomoc při podávání stravy,

–          Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

–          Aktivizační činnosti,

–          Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.

NÁSTUP do OS probíhá nejlépe v pracovní dny v čase 8.00 – 11,30 hod.

ÚLOHA PRACOVNÍKA SLUŽBY A PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Zdravotní stav osoby využívající našich služeb musí být stabilizovaný, nejedná se o služby zdravotnického zařízení. V týmu pečujících pracovníků jsou pracovníci v sociálních službách (pečovatelé), sociální pracovnice a aktivizační pracovnice.

Během krátkodobého pobytu v OS zůstává klient nadále v péči svého praktického lékaře, u kterého si zajišťuje sám (nebo s pomocí příbuzných) léky a zdravotnické pomůcky (pleny
a podložky). Případné zhoršení zdravotního stavu musí klient konzultovat se svým praktickým lékařem. Při akutním zhoršení zdravotního stavu se volá Rychlá zdravotnická pomoc. Pokud je v době odlehčovací služby plánováno vyšetření u specialistů, doporučujeme vyšetření absolvovat před nástupem do OS.

Žadatel o přechodný pobyt musí splňovat základní podmínky pro KOLEKTIVNÍ SOUŽITÍ, v případě, že by takové soužití klient v době pobytu závažně porušoval, je to důvod k okamžitému ukončení smlouvy.

 

NA POBYTOVOU ODLEHČOVACÍ SLUŽBU SI VEZMĚTE S SEBOU:

»  občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny,

»  kontakt na svého praktického lékaře,

»  všechny aktuálně užívané léky na celou délku pobytu, jejich rozpis, lékovky (dávkovač léků), (v případě výživy PEG i speciální výživu) na celou dobu pobytu (v originálním balení) nebo vystavené recepty od praktického lékaře, nutricionisty,

»  zdravotnické potřeby, které ke svému ošetření používáte – inkontinenční pomůcky, stomické pomůcky, zdravot. materiál na převazy, včetně léčiv (mastí, roztoků, speciálního krytí, .), potřeby na aplikaci inzulínu na celou dobu pobytu,

»  hygienické potřeby, které používáte, pro pobyt zvláště doporučujeme: šampon, sprchový gel, kartáček a pasta na zuby, hřeben, deodorant, krém na obličej, tělové mléko pro suchou pokožku, vlhčené ubrousky, tablety na čištění zubní protézy, toaletní papír, pro muže holení /holící strojek/, papírové kapesníky, ubrousky, Menalind spray a krém (k dostání v lékárně),

»  běžně užívané osobní, zdravotní a rehabilitační pomůcky (označené jménem),

»  denní i noční oblečení a osobní prádlo: praní osobního prádla si můžete sjednat při nástupu (prádlo je nutné označit Vaším příjmením fixem na textil, prosíme dle pravidel naší služby – pravidla obdržíte před nástupem do služby) nebo Vám je může prát rodina, vezměte si domácí oděv, svetr, trika, tepláky, spodní prádlo, ponožky (i teplé), pyžamo, župan,

»  domácí pevnou protiskluznou obuv – nejlépe s pevnou patou (např. mokasíny),

»  kapesné pro osobní potřebu si uložíte na depozitní účet u sociální pracovnice, kde si můžete potřebnou částku kdykoliv vyzvednout. Za jakoukoliv částku či cennost, kterou si ponecháte u sebe, nenese OS žádnou zodpovědnost,

»  pro doplnění pitného režimu balené nápoje, na oddělení je k dispozici běžný čaj, v případě zvyklostí si vezměte své bylinné či ovocné čaje, které Vám připravíme.

 

NÁVŠTĚVY

Prosíme návštěvy, aby se při příchodu vždy hlásily v sesterně na 1. patře budovy.

 

INFORMACE

V případě jakýchkoliv nejasností nebo k upřesnění výše uvedených informací se můžete obrátit na sociální pracovnici na telefonním čísle +420 465 549 116.

 

Pověřený kontakt:

Mgr. Alena Rousková, Dis – tel: +420 465 549 037 socialni3@ddsloupnice.cz
Mgr. Tereza Studničková – tel: +420 465 549 037 socialni2@ddsloupnice.cz

Při nástupu do domova je zapotřebí mít sebou následující doklady:

 • Občanský průkaz,
 • poslední výměr důchodu,
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, doklad o zažádání o příspěvek na péči (pokud je přiznání příspěvku na péči v řízení),
 • peníze na úhradu pobytu,
 • dokumentace (překladová nebo propouštěcí zpráva z nemocnice nebo výpis z dokumentace praktického lékaře – není nutná celá dokumentace, potvrzení o posledním přeočkování proti tetanu, popř. pneumokoku),
 • popis RTG plic a srdce ne starší než 1 měsíc (pokud nebyl součástí žádosti),
 • léky nebo recepty na léky, rozpis léků,
 • průkazka zdravotní pojišťovny,

Seznam dalších potřebných věcí a ošacení bude žadateli předán před nástupem.