V Domově se zvláštním určením pečujeme o klienty, kteří potřebují speciální zacházení kvůli duševním onemocněním (stařecká demence, Alzheimerova choroba s ostatními typy demence…). K jejich potřebám přistupujeme vždy individuálně. 

Základní činnosti

Klientům je poskytováno:

 • ubytování,
 • stravování,
 • zdravotní péče,
 • přímá obslužná péče (péče o vlastní osobu, péče o hygienu),
 • zprostředkování kontaktů se spol. prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti (kulturní a aktivizační programy),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociální poradenství).

Ubytování

Je nabízeno ve 3. patře hlavní budovy (ze tří pater budovy) ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Koupelna a sociální zařízení jsou společné. Na oddělení je jídelna a kuchyňka pro úpravu a servírování jídla. Každý klient má k dispozici lůžko, noční stolek, skříň, poličku a lampičku. Ve vícelůžkových pokojích je možné si vzít po dohodě a se souhlasem spolubydlících vlastní nábytek, rádio, televizi.

Jídelna na patře je zároveň ve společném užívání všech klientů oddělení jako prostor s TV. Klienti v doprovodu mohou využívat návštěvní místnost domova v přízemí, zahradu, kapli.

Ubytování zahrnuje také poskytování topení, teplé a studené vody, elektrického proudu, úklidu, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy osobního prádla.

Ubytování v hlavní budově domova
Jídelna v domově seniorů

Stravování

Klientům je podáváno pět jídel denně. Strava je připravována v kuchyni domova. Je zde připravována též dietní strava (diabetická, žlučníková, šetřící, nemléčná, pro dialyzované klienty) a strava speciálně upravená (mletá, upravovaná, MIX). Je podávána ve společné jídelně na oddělení. V případě potřeby na pokoji klienta.

Zdravotní péče

V domově je tato péče zajištěna 24 hodin denně kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky. Lékařskou péči v domově zajišťuje smluvní lékařka, v případě potřeby (při akutním stavu) i mimo návštěvní ordinační hodiny, podle potřeby též stomatolog, psychiatr, kožní a lékař.

V případě zajištění akutní zdravotní péče je kontaktována Rychlá záchranná služba.

Přímá obslužná péče

Obslužnou péči zajišťuje kvalifikovaný personál, který je přítomen 24 hodin denně.

Personál poskytuje:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při stravování – podávání stravy,
 • zajištění čistoty a údržby prádla,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • doprovody na lékařské vyšetření,
 • doprovody na veřejné kulturní a společenské akce mimo domov,
 • asistenci při nákupech,
 • zajištění služeb kadeřnice a pedikérky.

Kulturní a aktivizační programy

V DZR jsou klientům nabízeny individuální i skupinové aktivizační, pohybové a terapeutické činnosti, volnočasové aktivity, výlety, vystoupení externích spolupracovníků, spolupráce s Mateřskou školou Sloupnice, Základní školou Sloupnice. V domově probíhá také canisterapie, felinoterapie. Spolupracujeme se Zdravotními klauny. Máme vlastní knihovnu.

Tyto činnosti a programy jsou uzpůsobeny zdravotnímu stavu klientů a jejich zájmu. Klientům je k dispozici pracovna, místnost s televizí, knihovna, návštěvní místnost, možnost posezení v zahradě. Klienti se mohou účastnit bohoslužeb v kapli domova.

Kulturní a aktivizační programy

Sociální poradenství

Sociální pracovnice domova poskytují:

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
 • poradenství v osobních záležitostech a při jednání s úřady,
 • pomoc v oblasti osobního hospodaření,
 • pomoc při spolupráci s rodinou klienta a jeho blízkými.

 

Fakultativních služby dle Ceníku DZR Sloupnice:

DZR může zajistit klientovi za úhradu:

 • dopravu do zdravotnického zařízení nebo do místa nutného uspokojení jeho potřeb mimo obec Sloupnice při použití služebního vozidla,
 • úkony poskytované nad rámec poskytované sociální služby a péče v případě znečištění osoby, prostředí a okolí způsobené klientem pod vlivem návykové látky,
 • pořízení kopie z ošetřovatelské dokumentace na žádost klienta nebo osoby, kterou určí klient jako osobu oprávněnou nahlížet do jeho zdravotní dokumentace.
 • nad rámec běžného vybavení na pokoji užívání např. svého rádia, TV, PC/notebooku, ventilátoru, apod.

Jak požádat o poskytnutí pobytové služby v Domově pro seniory Sloupnice

K přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory je třeba vyplnit:

 • Žádost o umístění do domova,
 • Dotazník žadatele,
 • Posudek lékaře vyplněný ošetřujícím lékařem žadatele a dále
 • Informace o zpracování osobních údajů k žádosti.Tyto dokumenty k vytištění naleznete zde, nebo si je můžete vyzvednout osobně v kanceláři domova pro seniory. Tiskopis můžeme na požádání také zaslat.

  Upozornění:
  K otevření dokumentu .doc je zapotřebí programů MS Office 2010 a vyšší nebo Word Viewer – ke stažení zdarma
  K otevření dokumentu .pdf je zapotřebí programu Adobe Acrobat Reader zdarma ke staženíPokud budete tisknout některou z žádostí, použijte prosím oboustranný tisk na formát A4, děkujeme…

Žádost, Dotazník žadatele, Informace o zpracování osobních údajů a Posudek lékaře po vyplnění předejte osobně soc. pracovnici v přijímací kanceláři domova, nebo zašlete na adresu:

Domov pro seniory

Horní Sloupnice 258

565 53 Sloupnice

Pověřený kontakt:

Mgr. Alena Rousková, Dis – tel: +420 465 549 037 socialni3@ddsloupnice.cz
Mgr. Tereza Studničková – tel: +420 465 549 037 socialni2@ddsloupnice.cz


V případě zájmu o poskytnutí služby je vhodná osobní návštěva domova.

Podaná žádost bude posouzena smluvní lékařkou, popřípadě jiným odborným lékařem, a bude provedeno sociální šetření k žádosti. Podle zjištěných skutečností bude žadatel vyrozuměn, zda byl zařazen do seznamu čekatelů. V případě zamítnutí žádosti mu bude písemně sdělen důvod zamítnutí.

V případě uvolnění lůžka bude žadatel kontaktován a budou dohodnuty bližší podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby.


Při nástupu do domova je zapotřebí mít sebou následující doklady:

 • Občanský průkaz,
 • poslední výměr důchodu,
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, doklad o zažádání o příspěvek na péči (pokud je přiznání příspěvku na péči v řízení),
 • peníze na úhradu pobytu,
 • dokumentace (překladová nebo propouštěcí zpráva z nemocnice nebo výpis z dokumentace praktického lékaře – není nutná celá dokumentace, potvrzení o posledním přeočkování proti tetanu, popř. pneumokoku),
 • popis RTG plic a srdce ne starší než 1 měsíc (pokud nebyl součástí žádosti),
 • léky nebo recepty na léky, rozpis léků,
 • průkazka zdravotní pojišťovny.

Seznam dalších potřebných věcí a ošacení bude žadateli předán před nástupem.